Polskie szkoły wyższe – system szkolnictwa wyższego w Polsce

Polskie szkoły wyższe – system szkolnictwa wyższego w Polsce

Szanowny Czytelniku,

niniejsza strona stawia sobie za cel informowanie pracowników szkół wyższych, w tym nauczycieli akademickich, o różnych aspektach pracy na uczelniach. Znajdziesz tu aktualne informacje na temat zmian w przepisach prawa szkolnictwa wyższego i nauki oraz informacje dotyczące polskich szkół wyższych.

Zmiany w przepisach prawa szkolnictwa wyższego

Najnowszy projekt ustawy 2.0 zakłada między innymi:

 1. Zwiększenie środków finansowych kierowanych ze środków publicznych na badania naukowe.
 2. Wydłużenie czasu trwania studiów niestacjonarnych.
 3. Odstąpienie od tak zwanych „minimów kadrowych”.
 4. Zmiany w systemie ewaluacji i oceny jednostek naukowych.
 5. Wprowadzenie instytucji szkół doktorskich.
 6. Rezygnację z obowiązku uzyskania habilitacji.
 7. Powrót egzaminów na studia wyższe.

Informacje dotyczące polskich szkół wyższych

Zamierzamy zamieszczać informacje ważne dla środowiska akademickiego, dla pracowników i studentów.

Będziemy publikować informacje o:

 1. Rynku pracy dla nauczycieli akademickich i innych pracowników szkół wyższych.
 2. Wynikach rankingów szkół wyższych.
 3. Działaniach Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Polskiej Komisji Akredytacyjnej.
 4. Akredytacjach (ocenach jakości kształcenia) polskich szkół wyższych.
 5. Wydarzeniach bulwersujących środowisko akademickie.

Na potrzeby bloga przyjęto podział polskich szkół wyższych według typów uwzględnianych w zestawieniach i opracowaniach Głównego Urzędu Statystycznego (GUS).
Według typologii stosowanej przez GUS polskie szkoły wyższe dzielą się na:

 1. Uniwersytety.
 2. Wyższe szkoły techniczne.
 3. Wyższe szkoły rolnicze (w tym uniwersytety przyrodnicze).
 4. Wyższe szkoły ekonomiczne (w tym uniwersytety ekonomiczne).
 5. Wyższe szkoły pedagogiczne (w tym uniwersytety pedagogiczne), łącznie z Akademią Ignatianum w Krakowie.
 6. Uniwersytety medyczne, do których GUS zalicza również Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie.
 7. Wyższe szkoły morskie.
 8. Akademie wychowania fizycznego.
 9. Wyższe szkoły artystyczne, w tym Uniwersytet Muzyczny w Warszawie oraz Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu.
 10. Szkoły wyższe resortu obrony narodowej, do których zaliczono szkoły oficerskie i akademie wojskowe.
 11. Szkoły wyższe resortu spraw wewnętrznych i administracji.
 12. Pozostałe szkoły wyższe, w tym publiczne (państwowe) wyższe szkoły zawodowe.
 13. Wyższe szkoły teologiczne, łącznie z uczelniami działającymi na podstawie umowy z dnia 29 lipca 1999 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Konferencją Episkopatu Polski, do których zaliczono: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie (dawniej Papieską Akademię Teologiczną), Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu, Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie – Sekcja św. Jana Chrzciciela, Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie – Sekcja św. Andrzeja Boboli „Bobolanum”, Instytut Teologiczny im. Bł. Wincentego Kadłubka w Sandomierzu oraz wyższe seminaria duchowne innych wyznań, które uzyskały uprawnienia wyższych uczelni na mocy odrębnych ustaw regulujących stosunek Rzeczypospolitej Polskiej do poszczególnych wyznań; stosownie do ich postanowień Państwo uznaje tytuły zawodowe licencjata nadane przez następujące badane wyższe szkoły teologiczne: Wyższą Szkołę Teologiczno-Humanistyczną im. M. Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej (dawniej Wyższe Seminarium Duchowne Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej), Wyższa Szkoła Teologiczno-Społeczna w Warszawie (dawniej Warszawskie Seminarium Teologiczne Kościoła Zielonoświątkowego), Wyższe Prawosławne Seminarium Duchowne w Warszawie, Wyższe Baptystyczne Seminarium Teologiczne w Warszawie, Wyższe Seminarium Duchowne Kościoła Polskokatolickiego w Warszawie, Wyższe Seminarium Kościoła Starokatolickiego „Mariawici” w Płocku (Dz. U. 1997 Nr 41, poz. 253 z późn. zm.), Wyższe Seminarium Teologiczne im. Jana Łaskiego (Metodyści) w Warszawie, a ponadto Instytut Teologiczny im. Św. Jana Kantego w Bielsku-Białej oraz Ewangelikalna Wyższa Szkoła Teologiczna we Wrocławiu.

Zapraszamy do korzystania z informacji zamieszczonych na naszej stronie!